O AXA Ubezpieczenia

Przede wszystkim wygoda! Jesteśmy świadomi potrzeb Klientów ceniących swój czas, poszukujących najkorzystniejszych rozwiązań, otwartych na innowacyjne metody zakupu. Wspieramy Klientów, dbając o ich prawa w procesie likwidacji szkód.

grupa axa

AXA Ubezpieczenia należy do Grupy AXA oraz jest częścią AXA Global Direct. AXA jest wiodącą, światową marką w branży ubezpieczeniowej, obsługującą 103 miliony klientów indywidualnych i biznesowych w 59 krajach. AXA Global Direct (AGD) to jednostka Grupy AXA, działająca w sektorze B2C w modelu internetowym (ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i zdrowotne). AGD zajmuje pierwsze miejsce wśród międzynarodowych firm oferujących ubezpieczenia w modelu direct. Obsługuje ponad 5 milionów klientów w 9 krajach (Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Wielka Brytania, Korea, Japonia, Chiny).

powstanie axa ubezpieczenia

AXA Ubezpieczenia jest marką powstałą w efekcie zakupu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. przez spółkę z Grupy AXA.

Projekt BRE Ubezpieczenia narodził się w czerwcu 2006 roku, kiedy to powstała spółka BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Następnie utworzono towarzystwo ubezpieczeń BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które otrzymało licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 19.12.2006 roku.
Przedmiotem działalności Towarzystwa są ubezpieczenia majątkowe i osobowe (dział II) w grupach: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Pod koniec 2008 roku BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę zakresu działalności polegającą na jego rozszerzeniu o prowadzenie działalności reasekuracyjnej w zakresie działu II ubezpieczeń, obejmując grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18. Pozytywna decyzja organu nadzoru umożliwia rozwój BRE Ubezpieczenia zgodnie z przyjętymi założeniami.

Od listopada 2009 roku, po zatwierdzeniu zmian Statutu Towarzystwa przez organ nadzoru oraz ich rejestracji w sądzie, została dokonana zmiana nazwy Towarzystwa na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w skrócie BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

We wrześniu 2014 roku, w wyniku strategicznych decyzji na poziomie Grupy mBanku, postanowiono o sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR spółce z Grupy AXA. W marcu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na sfinalizowanie transakcji zakupu, w efekcie której AVANSSUR S.A. (Spółka z Grupy AXA) nabyła 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR. Do końca roku 2017 BRE Ubezpieczenia, AXA DIRECT oraz AXA TUiR funkcjonować mają jako jedna spółka w ramach struktury AXA Global Direct.

W grudniu 2015 roku AXA Ubezpieczenia podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

Przeniesienie zostało dokonane w wyniku transakcji, w ramach której zorganizowana część przedsiębiorstwa Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. tworząca polski oddział Liberty - Liberty Ubezpieczenia, została sprzedana AXA Ubezpieczenia. Tym samym firma Liberty zdecydowała o zaprzestaniu działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia.

Z dniem 31 października 2016 r. również Avanssur S.A. Oddział w Polsce, działająca pod marką AXA Direct zostało zintegrowane z AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. podobnie jak w przypadku Liberty Ubezpieczenia, przeniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa. Marka handlowa AXA Direct będzie nadal wykorzystywana przez AXA Ubezpieczenia.

W rezultacie działalność obydwu firm została zintegrowana w ramach jednego podmiotu prawnego, jakim jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Oznacza to, że wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy Liberty Ubezpieczenia oraz AXA Direct zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia.

nasza działalność

Specjalizujemy się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego. Wykorzystując silne strony naszych partnerów, tworzymy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).

misja i wizja

Dzięki profesjonalnej obsłudze, wsłuchując się w potrzeby Klientów dostarczamy maksimum korzyści i wygody przy zawieraniu umów ubezpieczeń.

Rozwijamy ofertę Direct dla klientów indywidualnych, specjalizujemy się w bancassurance i pomagamy naszym partnerom bankowym tworzyć nowoczesne rozwiązania, które przekonają ich Klientów, iż Bank jest najlepszym miejscem do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń.

nasze wartości

Przede wszystkim wygoda! Jesteśmy świadomi potrzeb Klientów ceniących swój czas, poszukujących najtańszych rozwiązań, otwartych na innowacyjne metody zakupu. Wspieramy Klientów, dbając o ich prawa w procesie likwidacji szkód.

Naszą siłą jest umiejętność korzystania z innowacyjnych technologii i stałe udoskonalanie procesów, tak aby Klientowi było coraz wygodniej zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Mówimy tym samym językiem co nasi partnerzy. Wyznajemy te same wartości co nasi partnerzy - naszą najwyższą wartością są Klienci. Naszym atutem jest wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zdolność do umiejętnego łączenia silnych stron naszych partnerów.

ład korporacyjny

AXA Ubezpieczenia stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. odstępując od stosowania poniżej wskazanych zasad:

  • Zasada wyrażona w § 25 ust. 1 wskazująca, że posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące. Odstąpienie od ww. zasady jest uzasadnione z uwagi na ścisłą współpracę z akcjonariuszem oraz rozbudowaną cykliczną sprawozdawczość.

  • Zasada wyrażona w § 51 ust. 2 wskazująca, że członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko. Odstąpienie od tej zasady jest uzasadnione okolicznością, że niezależność Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem (CRO) jest zagwarantowana poprzez stosowanie Standarów Grupy AXA. Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem ma nieograniczony dostęp do pracowników, systemów i informacji koniecznych do wykonywania swoich funkcji, a także możliwość bezpośredniego raportowania do Zarządu, Komitetu Ryzyka oraz Rady Nadzorczej, tak więc okoliczność że Członek Zarządu łączy odpowiedzialność za funkcję zarządzania ryzykiem oraz niektóre obszary potencjalnie generujące to ryzyko, nie wpływa negatywnie na niezależność realizacji funkcji zarządzania ryzykiem.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

informacje prawne

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

REGON 140806789 | NIP 1070006155

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000271543
Wysokość Kapitału Zakładowego 15 941 177 PLN, opłacony w całości

Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. dostępna jest tutaj. W celu zapoznania się z Wynikami Finansowymi Grupy AXA w Polsce, zapraszamy na serwis AXA Polska.