pomoc i obsługa

Skorzystaj z naszych wskazówek dotyczących ubezpieczeń samochodu.

zakres ubezpieczenia
ac

 • Odszkodowanie wg cen części pomniejszane o ich zużycie (amortyzację)
  Pojazd składa się z części, które w miarę upływu lat zużywają się i tak jak cały pojazd tracą na wartości. W przypadku szkody odszkodowanie pomniejszane jest o zużycie (amortyzację).
  Uwaga: wykupienie amortyzacji gwarantuje pokrycie pełnych kosztów części zamiennych bez uwzględnienia ich zużycia.

 • Opłata za uzupełnianie sumy ubezpieczenia po szkodzie - w przypadku szkody wartość wypłaconego odszkodowania odejmowana jest z sumy ubezpieczenia pojazdu. Suma ubezpieczenia może być wówczas niższa od wartości rynkowej pojazdu. Aby zapobiec ewentualnemu niedoubezpieczeniu pojazdu Klient powinien opłacić dodatkową składkę za podniesienie sumy ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu.

 • Udział własny w szkodzie częściowej - jest to określona procentowo lub kwotowo wartość, jaką firma ubezpieczeniowa potrąca z wypłaty każdego odszkodowania.

  Ustalana jest ona od wysokości odszkodowania np.:

  - wartość auta: 40.000 zł
  - udział własny: 10%
  - wysokość szkody: 5.000 zł
  - udział własny pokryty przez Klienta: 500 zł
  - wypłacone odszkodowanie: 4.500 zł

 • Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu - ubezpieczenie AC składa się z dwóch opcji:
  - pierwszej - gwarantującej pokrycie strat związanych z uszkodzeniem pojazdu
  - drugiej - pokrywającej straty w przypadku kradzieży pojazdu. Istnieje możliwość rezygnacji z opcji kradzież pojazdu.

 • Udział własny w szkodzie kradzieżowej - jest to określona procentowo lub kwotowo wartość, o jaką pomniejszane jest odszkodowanie za kradzież pojazdu.

  Wybór opcji ze zniesionym udziałem własnym (czyli 0%) gwarantuje wypłatę całego należnego odszkodowania.

powrót do góryubezpieczenie
oc

 • OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji, nie później jednak niż przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. Jeżeli kupujemy samochód używany, należy sprawdzić, do kiedy ważna jest polisa OC poprzedniego właściciela. Za brak OC grożą wysokie kary, których opłacenie nie zwalnia z obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC;

 • ubezpieczenie OC automatycznie nie odnowi się w sytuacji, gdy składka za mijający rok nie zostanie opłacona w całości. Jeśli Klient chce zawrzeć umowę ubezpieczenia na kolejny rok w innym towarzystwie, musi złożyć wypowiedzenie umowy najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia;

  UWAGA - nie dotyczy polisy OC przekazanej nabywcy przez sprzedającego pojazd!

  Nawet w przypadku, gdy nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu, polisa wygasa z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta i nie zostaje przedłużona na kolejny okres.

 • sprzedający pojazd zobowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC oraz w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu powiadomić ubezpieczyciela o tym fakcie oraz przekazać dane osobowe nabywcy;

 • w przypadku sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC nie ulega rozwiązaniu i trwa do końca okresu ubezpieczenia, chyba że nabywca wypowie ją pisemnie (wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym momencie trwania polisy zbywcy). Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje sprzedającemu pojazd jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu;

powrót do górywysokość składki

Stworzyliśmy dla Ciebie proste zestawienie, które pomoże Ci zrozumieć jakie czynniki mogą decydować o wysokości składki:

 • rodzaj pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • wiek posiadacza pojazdu i staż kierowcy (brak doświadczenia i bardzo młody wiek wiąże się z wyższym ryzykiem i koniecznością podwyższenia składek),
 • miejsce zamieszkania posiadacza pojazdu,
 • bezszkodowość - ubezpieczyciele przyznają najwyższe zniżki tym, którzy przez wiele lat nie spowodowali żadnej szkody,
 • suma ubezpieczenia (czyli wartość pojazdu),
 • marka, typ i model pojazdu,
 • wyposażenie dodatkowe pojazdu,
 • sposób użytkowania pojazdu (np. jako taxi),
 • czy ubezpieczenie kupowane jest w pakiecie czy osobno,
 • zakres ochrony (np. ubezpieczenie AC z udziałem własnym lub bez)

powrót do górycesja praw

Cesja to przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na rzecz banku udzielającego kredyt w przypadku, gdy pojazd stanowi zabezpieczenie tego kredytu.

Cesję można ustanowić przy zawieraniu ubezpieczenia AC lub w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia. W celu ustanowienia cesji z polisy, Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia (+48 22 444 70 00) lub napisać na adres: serwis@axaubezpieczenia.pl.

powrót do górysprzedaż samochodu

Sprzedający pojazd zobowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC oraz w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o:

 • dacie sprzedaży samochodu
 • danych osobowych i teleadresowych nabywcy, tj. imię, nazwisko, pełny adres oraz jeżeli klient posiada tel. lub e-mail nabywcy.

W tym celu wystarczy wypełnić wniosek umożliwiający zgłoszenie online sprzedaży pojazdu.

Wniosek dostępny jest w serwisie transakcyjnym mBanku:
www.mBank.pl > Pasaż > Usługi > Dyspozycje > Złóż wniosek > Ubezpieczenia> Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Dodatkową korzyścią zgłoszenia sprzedaży poprzez wniosek w systemie transakcyjnym Banku jest otrzymanie przez Klienta 5% zniżki na ubezpieczenie OC mDirect kolejnego pojazdu (informacja o zniżce jest wysyłana wraz z potwierdzeniem zarejestrowania wniosku o zgłoszenie sprzedaży na adres e-mail Klienta podany wcześniej we wniosku o ubezpieczenie pojazdu).

Sprzedaż pojazdu może być także zgłoszona poprzez przekazanie ww. informacji do Biura Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia: serwis@axaubezpieczenia.pl w formie kopii umowy sprzedaży lub odręcznie podpisanego zawiadomienia o zbyciu, w treści, którego zawarte będą: dane nabywcy (imię, nazwisko, adres), dane pojazdu, data zbycia pojazdu.

W przypadku sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC nie ulega rozwiązaniu i trwa do końca okresu ubezpieczenia, chyba że nabywca wypowie ją pisemnie (wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym momencie trwania polisy zbywcy).

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (AC oraz opcje dodatkowe np. NNW, Assistance) umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z datą sprzedaży samochodu.

powrót do góryzmiana danych

W celu zmiany danych dotyczących ubezpieczonego pojazdu, danych osobowych i/lub adresu zameldowania właściciela pojazdu, który zawarł umowę ubezpieczenia, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 22 444 70 00 lub wysyłając wiadomość na adres: serwis@axaubezpieczenia.pl.Masz więcej pytań? Sprawdź FAQ

powrót do góryreklamacje

Poniższy dokument przedstawia niezbędne informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez AXA Ubezpieczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

powrót do górywypowiedzenie polisy

W celu rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia OC/AC/Ubezpieczeń dobrowolnych, należy przesłać wypowiedzenia z własnoręcznym podpisem najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania obecnych polis.

powrót do góry