pomoc i obsługa

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ("FAQ"), dotyczące naszych produktów ubezpieczeniowych, obsługi klienta oraz likwidacji szkód.

pytania i odpowiedzi

1. Produkty

2. Zawarcie ubezpieczenia

3. Płatność

4. Zmiany

5. Likwidacja szkód

6. Ubezpieczenia AXA DIRECT

7. Ubezpieczenia Liberty

produkty

Co to jest ubezpieczenie OC?

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
Zapewnia ochronę, gdy Twoim pojazdem wyrządzona zostanie szkoda jakiejś osobie lub jej mieniu.


Na obszarze jakich państw Klient może poruszać się z ubezpieczeniem OC zakupionym w Polsce?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące kraje:
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


Jakie są warunki ochrony ubezpieczenia OC?

Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm).
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

 • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co dzieje się z polisą OC, gdy pojazd zostanie sprzedany? Czy jest możliwość odzyskania składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC należy przekazać kupującemu. W przypadku sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę (kupującego). Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba, że nabywca wypowie ją pisemnie (wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnym momencie trwania polisy zbywcy). Brak wypowiedzenia przez nabywcę powoduje, iż zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu umowa ubezpieczenia trwa nadal.
Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC jest możliwy jedynie w przypadku, gdy nabywca wypowie umowę ubezpieczenia.
UWAGA
W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, polisa OC po sprzedaży pojazdu obowiązuje tylko do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu. Oznacza to, że nie zostanie automatycznie odnowiona na kolejne 12 miesięcy.


Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową jest pojazd wraz z wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku o ubezpieczenie, zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym".


Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia (gdy wykupiony jest pakiet rozszerzony o kradzież) wskutek zdarzeń wymienionych w OWU.


Co to jest ubezpieczenie Assistance?

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które gwarantuje uzyskanie pomocy w zakresie nieprzewidzianych sytuacji na drodze.
Assistance to ubezpieczenie, które zapewnia szybką pomoc w przypadku zaistnienia wypadku w kraju i za granicą, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia Assistance można liczyć m.in. na naprawę uszkodzonego pojazdu na miejscu wypadku, holowanie pojazdu, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania.


Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie to jest dobrowolne i obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek na zdrowiu) oraz śmierć, do których doszło w wyniku wypadku ubezpieczonego pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca oraz pasażerowie pojazdu.

powrót do góryzawarcie ubezpieczenia

W jaki sposób można zawrzeć ubezpieczenie?

Zawarcie ubezpieczenia jest bardzo proste: aby dokonać zakupu ubezpieczenia należy zalogować się do swojego eKONTA na stronie www.mbank.pl i następnie wybrać zakładkę Pasaż > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia komunikacyjne > Złóż wniosek
Po dokonaniu wyliczenia składki i jej opłaceniu (lub jej pierwszej raty) przez mTransfer, ubezpieczenie zostanie zawarte, a Klient otrzyma polisę na adres e-mail podany podczas składania wniosku.
W celu ułatwienia Klientowi zrozumienia terminów ubezpieczeniowych na wniosku o ubezpieczenie została stworzona pomoc kontekstowa, która uruchamia się automatycznie po najechaniu myszką na znak zapytania.
Istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia przez właściciela pojazdu nie będącego Klientem mBanku. W tym celu należy skorzystać z Kalkulatora OC/AC dostępnego na stronie www.mbank.pl, uzupełnić dane niezbędne do obliczenia składki, wybrać ofertę ubezpieczenia, która nas interesuje, a następnie wybrać opcję zakupu polisy. Podczas składania wniosku o ubezpieczenie należy opłacić online składkę lub jej pierwszą ratę ze swojego rachunku w jednym z kilkunastu banków.
Polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia są wysyłane na adres e-mail zadeklarowany we wniosku o ubezpieczenie.


W jaki sposób Klient otrzyma dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia / polisę przez Internet?

Klient otrzyma dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia na adres mailowy podany we wniosku o ubezpieczenie.
Jeżeli Klient wybrał opcję otrzymania listownie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC dokument ten zostanie wysłany również pocztą.
W przypadku ustanowienia cesji praw z ubezpieczenia AC, polisa w formie papierowej zawierająca taką informację jest zawsze wysyłana pocztą.


Czy Klient płaci za przesyłkę?

Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczeniowej wysyłamy na koszt AXA Ubezpieczenia.


powrót do górypłatność

Czy ubezpieczenie można opłacać w ratach?

Oferujemy elastyczny system płatności: Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie wariant płatności za ubezpieczenie:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,
 • półrocznie,
 • jednorazowo.

Czy umowa ubezpieczenia AC wygasa w przypadku nieopłacenia raty składki?

Nieopłacenie raty składki nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, należy jednak niezwłocznie opłacić zaległą ratę zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczenia.


Czy umowa ubezpieczenia OC wygasa w przypadku nieopłacenia raty składki?

Nieopłacenie raty składki nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, należy jednak niezwłocznie opłacić zaległą ratę zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczenia.

powrót do góryzmiany

W jaki sposób mogę zmienić dane na polisie w trakcie trwania ubezpieczenia?

W przypadku zmiany danych (osobowych, adresu zameldowania lub danych dotyczących ubezpieczonego pojazdu) należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia (+48 22 444 70 00) lub napisać na adres: serwis@axaubezpieczenia.pl.Czy zniżki nabyte w poprzedniej firmie są u Państwa honorowane? W jaki sposób Klient powinien dostarczyć zaświadczenie o zniżkach?

Nabyte przez Klienta zniżki będą honorowane przez AXA Ubezpieczenia przy zawieraniu ubezpieczenia. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie wymagamy dostarczenia oświadczenia o zniżkach. Ubezpieczyciel ma prawo do zweryfikowania informacji podanych przez Klienta oraz poprosić o udostępnienie dokumentów potwierdzających te informacje w każdej chwili podczas trwania okresu ubezpieczenia.

powrót do górylikwidacja szkód

Jak i gdzie mogę zgłosić szkodę?

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w zakładce Likwidacja szkód.

Dane kontaktowe:
E-mail: likwidacjaszkod@axaubezpieczenia.pl,
Telefon: 22 459 10 00,
Adres: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa


Czy odszkodowanie zostanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w przypadku, gdy sprawca szkody komunikacyjnej został ustalony, lecz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC?

W takiej sytuacji, w określonych przypadkach, odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W myśl art. 98.1. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie za szkody w mieniu i na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem tę szkodę wyrządzono, nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
Jeżeli Poszkodowany w przypadku szkody w mieniu może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego (np. Autocasco), Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być ona zaspokojona z ubezpieczenia dobrowolnego, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki.


Czy odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku, gdy sprawca szkody komunikacyjnej nie został zidentyfikowany?

Gdy nie ustalono tożsamości sprawcy szkody, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających jego odpowiedzialność cywilną, odszkodowanie zostanie wypłacone jedynie za szkody na osobie, powstałe na terytorium Polski.


Czy otrzymam odszkodowanie z ubezpieczenia OC, gdy sprawca szkody był pod wpływem alkoholu?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zostanie wypłacone Poszkodowanemu również w sytuacji, gdy sprawca szkody był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim wypadku, firmie ubezpieczeniowej przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.


Czy otrzymam odszkodowanie z ubezpieczenia OC, gdy sprawca szkody nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zostanie wypłacone Poszkodowanemu również w sytuacji, gdy sprawca szkody nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu (np. prawa jazdy). W takiej sytuacji, firmie ubezpieczeniowej przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, zgodnie z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.


Czy jest jakaś wartość szkody, do której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. nie określa minimalnej wartości szkody, poniżej której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkodę.


Od jakich szkód chroni ubezpieczenie AC?

Pojazd określony w umowie ubezpieczenia AC objęty jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych m.in. na skutek:

 1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 2. uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej),
 3. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 4. sił przyrody działających nagle.

Zakres tego ubezpieczenia można również rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu lub jego części.


Czy w ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w pojeździe, którego kierowca w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na spożycie alkoholu?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody powstałe w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierujący pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku.

powrót do góryUbezpieczenia AXA DIRECT

Na jakiej podstawie Klienci AXA Direct stali się Klientami AXA Ubezpieczenia?

31 października 2016 r. Avanssur S.A., działające pod marką AXA Direct, zostało zintegrowane z AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Tym samym wszyscy Klienci posiadający ubezpieczenie w AXA Direct stali się Klientami AXA Ubezpieczenia.

W rezultacie działalność obydwu firm została zintegrowana w ramach jednego podmiotu prawnego jakim jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Oznacza to, że wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy AXA Direct zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia.


Co w praktyce oznacza integracja i gdzie znajdę więcej informacji na ten temat?

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki AXA Direct, w tym stała się stroną umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy AXA Direct i jej Klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na Klientów. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych. W mocy pozostają dotychczasowe umowy ubezpieczenia z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Klienci AXA Direct mają natomiast prawo wypowiedzieć przeniesioną umowę ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia w prasie o przeniesieniu portfela.

Więcej o integracji AXA DIRECT i AXA Ubezpieczenia znajdziesz na: www.axadirect.pl/integracja


powrót do góryUbezpieczenia Liberty

Na jakiej podstawie Klienci Liberty stali się Klientami AXA?

W grudniu 2015 roku AXA podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. roku. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki Liberty Ubezpieczenia, w tym stała się stroną umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Liberty Ubezpieczenia i jej Klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na Klientów. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych. W mocy pozostają dotychczasowe umowy ubezpieczenia z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Klienci Liberty Ubezpieczenia mają natomiast prawo wypowiedzieć przeniesioną umowę ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia w prasie o przeniesieniu porfela.

Więcej o integracji Liberty Ubezpieczenia i AXA Ubezpieczenia znajdziesz na: www.lu.pl/integracja/


Jak kupić polisę OC lub AC Liberty?

Wyliczymy dla Ciebie składkę ubezpieczenia w 5 minut. Przygotowana oferta do niczego Cię nie zobowiązuje. Możesz ją zaakceptować i wykupić albo zapisać i umówić się na ponowny kontakt z Konsultantem.

Składkę można wyliczyć samodzielnie online lub z Konsultantem podczas rozmowy.

Polisę i inne dokumenty związane z ubezpieczeniem wysyłamy priorytetową przesyłką pocztową lub pod adres e-mail, za zgodą Klienta.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.00 do 22.00, w soboty od 9.00 do 17.00.


Jak odnowić polisę OC lub AC Liberty?

Odnów polisę bez wychodzenia z domu. Mniej więcej na 2 tygodnie przed upływem ważności polisy, prześlemy Ci pocztą lub e-mailem informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia. Przekażemy Ci także nową, indywidualnie przygotowaną dla Ciebie ofertę ubezpieczenia. Wystarczy opłacić podaną w niej składkę, by ubezpieczyć samochód na kolejny rok. Po otrzymaniu płatności przyślemy, w wybrany przez Ciebie sposób, polisę wraz z certyfikatem.

Jeżeli nie chcesz czekać, najwcześniej na 30 dni przed końcem ochrony obecnej polisy możesz ją odnowić samodzielnie przez internet (jeśli posiadasz aktywne konto w naszym serwisie internetowym) lub telefon (+48) 22 589 96 96


Jak zgłosić szkodę z Ubezpieczenia Assistance Liberty?

Szkodę z Ubezpieczenia Assistance należy zgłosić z miejsca zdarzenia (nie później niż w ciągu 48 godzin) pod numerem (+48) 22 589 95 21. Prosimy o wybranie 1 a następnie 1. Nasz dział Assistance dostępny jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/


Jak zgłosić szkodę z Ubezpieczenia OC sprawcy?

Szkodę z polisy Odpowiedzialności Cywilnej można zgłosić do nas w sytuacji gdy sprawca posiada polisę ubezpieczenia Liberty oraz w sytuacji gdy nie posiadał ważnej polisy na dzień zdarzenia i roszczenie będzie kierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkodę z polisy OC można zgłosić w każdej chwili, nie później jednak niż 3 lata od zdarzenia:

 • telefonicznie pod numerem (+48) 22 589 95 21
 • e-mailem na adres zgloszenia@lu.pl
 • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela
 • faksem na numer (+48) 22 589 97 97

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/

Dane potrzebne przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy przez telefon:

 • numer polisy ubezpieczenia Liberty Sprawcy
 • numer rejestracyjny oraz marka pojazdu Sprawcy zdarzenia
 • wypełnione na miejscu zdarzenia „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”
 • opis okoliczności zdarzenia
 • dane adresowe jednostki Policji interweniującej na miejscu zdarzenia (jeżeli interwencja miała miejsce)
 • dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego
 • dane teleadresowe Osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia (jeżeli pojazd był w ruchu)
 • dane teleadresowe Właścicieli pojazdu poszkodowanego
 • numer konta do odbioru odszkodowania

Jeśli Zgłaszający szkodę nie jest Właścicielem pojazdu, a chciałby otrzymywać informacje na temat zgłoszonego roszczenia niezbędne będzie przekazanie do nas stosownego upoważnienia.

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/


Jak działa bezpośrednia likwidacja szkód?

Jeśli posiadasz polisę Liberty i jesteś poszkodowany w Polsce w kolizji, w której nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, możesz zgłosić szkodę nam, nie martwiąc się, gdzie sprawca ma OC. Wówczas wyręczamy Cię w kontaktach z ubezpieczycielem sprawcy i wypełnianiu wszelkich formalności. Wypłacamy Ci odszkodowanie lub pokrywamy koszt naprawy samochodu – to Ty wybierasz formę rozliczenia.


Jak zgłosić szkodę z Ubezpieczenia Dobrowolnego?

Szkodę z Ubezpieczenia Dobrowolnego (AC - wypadek/kolizja, AC - kradzież, Szyby) można zgłosić w ciągu 3 dni:

 • pod numerem (+48) 22 589 95 21
 • e-mailem na adres zgloszenia@lu.pl
 • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela
 • faksem na numer (+48) 22 589 97 97

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/

Dane potrzebne przy zgłaszaniu przez telefon szkody AC Liberty:

 • numer polisy ubezpieczenia Liberty
 • wypełnione na miejscu zdarzenia „Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”
 • opis okoliczności zdarzenia
 • dane adresowe jednostki Policji interweniującej na miejscu zdarzenia
 • dane teleadresowe Osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia
 • dane teleadresowe Właścicieli pojazdu poszkodowanego
 • numer konta do odbioru odszkodowania
 • dane Zgłaszającego szkodę

Jeśli Zgłaszający szkodę nie jest Właścicielem pojazdu, a chciałby otrzymywać informacje na temat zgłoszonego roszczenia niezbędne będzie przekazanie do nas stosownego upoważnienia.

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/

Dane potrzebne przy zgłaszaniu szkody NNW Liberty przez telefon:

 • numer polisy ubezpieczenia Liberty
 • dane teleadresowe Poszkodowanego
 • opis zdarzenia
 • opis doznanych obrażeń zgodne z dokumentacją medyczną
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody

Jeśli Zgłaszający szkodę nie jest Beneficjentem odszkodowania, a chciałby otrzymywać informacje na temat zgłoszonego roszczenia niezbędne będzie przekazanie do nas stosownego upoważnienia.

Więcej o likwidacji szkód: www.lu.pl/likwidacja-szkod/


Jak zgłosić szkodę z Ubezpieczenia Turystycznego?

Celem uzyskania natychmiastowej pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (+48) 22 589 90 61. Nasi Konsultanci działu Assistance są do dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Poza kontaktem telefonicznym szkodę z Ubezpieczenia można także zgłosić:

 • e-mailem na adres refundacje@europ-assistance.pl
 • pisemnie na adres siedziby Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Zespół ds. Likwidacji Szkód ul. Wołoska 5, budynek Taurus 02–675 Warszawa

powrót do góry